Algemene voorwaarden Praktijk Susan Voogt

Begrippen

PRAKTIJK : Praktijk Susan Voogt

GESCHILLENCOMMISIE : de geschillencommisie gatgeschillen voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen. Cliënt/patiënt : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

BEHANDELING : de door Praktijk Susan Voogt aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt/patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van Praktijk Susan Voogt.

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Praktijk Susan Voogt uit te voeren opdrachten.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Praktijk Susan Voogt slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Behandeling

 • De BEHANDELING start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de BEHANDELING en ondertekend bij tijdens de 1e sessie.
 • Er vinden regelmatig evaluatiemomenten plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De sessies duren 45 minuten tot 1,5 uur, afhankelijk van de soorte BEHANDELING en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de PRAKTIJK terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de PRAKTIJK u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De BEHANDELING gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de BEHANDELING beeindigd. 
 • De zorgverlener van de PRAKTIJK werkt als zelfstandige. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van de PRAKTIJK kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

 

Betaling

 • De kosten per behandeling bedragen € 90 voor een intake inclusief behandeling, daarna zijn de kosten afhankelijk van de gekozen behandeling, dit wordt vooraf gecomminuceerd. Voor een overzicht van tarieven kijk op de www.susanvoogt.nl/tarieven of in de PRAKTIJK.
 • De factuur betaalt u bij voorkeur per pin in de PRAKTIJK of gepast contant. De factuur krijgt u toegestuurd via de e-mail of direct na de behandeling overhandigd.
 • Betalingen dienen binnen direct te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

 

Annulering

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak.
 • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch of whatsapp/e-mail door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

 

Dossiervoering

 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Klachtenregeling

 • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info.susanvoogt@gmail.com) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door de PRAKTIJK. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de GAT geschillen. De procedure is te vinden via deze gatgeschillen.nl en op de website www.susanvoogt.nl/wkkgz. De PRAKTIJK voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • Wanneer u een klacht indient via de GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener ten alle tijde vooraf.

 

Aansprakelijkheid

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens etcetera.
 • De PRAKTIJK is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de PRAKTIJK.
 • De PRAKTIJK heeft een beroeps- en bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt de PRAKTIJK tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering van de Balens. PRAKTIJK is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij BAT verzekeringen, die dekkend is voor de WKKGZ. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/ of ouder.

 

AVG

 • PRAKTIJK houdt persoonsgegevens bij van cliënt/patiënt en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.susanvoogt.nl/privacyverklaring meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.